Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK

Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.
DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia, i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

odznaka_dziecieca

Do góry

Górska Odznaka Turystyczna

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

got-popularnaGOT - Mała BrązowaGOT - Mała SrebnaGOT - Mała Złota

Do góry

Górska Odznaka Narciarska

Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej; poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
GON zdobywa się przez odbycie szeregu punktowanych wycieczek narciarskich. Ilość uzyskanych punktów oblicza się na podstawie „spisu wycieczek punktowanych do GON PTTK”

GON - PopularnaGON - Mała BrązowaGON - Mała SrebnaGON - Mała Złota

Do góry